top of page

Všeobecné obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je Jakub Chomát, se sídlem Mníšecká 1041, 252 30 Řevnice, IČ: 71918558 (dále také „prodávající“ nebo „Jakub Chomát“), na webové stránce prodávajícího www.jakubchomat.cz (dále jen „webové stránky“).

 

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).

 

1.3. Smlouva, kterou uzavře prodávající a zákazník prostřednictvím webových stránek, se dále označuje jako kupní smlouva. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách.

 

1.6 Prodávající poskytuje prostřednictvím webových stránek tyto produkty:

Workshop – tím se rozumí antistresové semináře, nebo antistresová školení ve spojení s představením a vyzkoušením metody Wim Hof, to vše prostřednictvím odborného lektora. Bližší specifikace každého konkrétního workshopu je uvedena na webových stránkách.

Online vzdělávací produkt – tím se rozumí školení nebo jiný výukový formát na téma uvedené na příslušném objednávkovém formuláři prostřednictvím elektronické komunikace na dálku. Bližší specifikace každého konkrétního online vzdělávacího produktu je uvedena na webových stránkách.

Zboží – tím se rozumí věci typu knihy nebo dárkové předměty nabízené na webových stránkách.

 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností  a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

 

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U online vzdělávacího produktu náklady na dodání účtovány nejsou. 

 

2.3. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a klientem dochází odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

 

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

 

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

 

2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

 

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

 

3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

3.3. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

 

3.4. Pro bezhotovostní platby může zákazník využít platbu bankovním převodem na základě faktury.

 

3.5. Platba je jednorázová. 

3.6. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

 

3.7. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy, není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním a zároveň plněním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

 

4.2. V případě fyzicky probíhajících workshopů prodávající uskuteční dodání v předem stanoveném místě a čase, které jsou uvedeny vždy v jednotlivém prodejním formuláři zákazníka. Za splnění dodávky se považuje vlastní realizace workshopu.

 

4.3 V případě prodeje zboží (knih, dárkových předmětů apod.) bude zboží dodáno způsobem, který si zákazník zvolí. Platba za dopravu je hrazena zákazníkem nad rámec kupní ceny příslušného zboží.

 

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online vzdělávacím produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online vzdělávacímu produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

 

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online školení, knihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

 

6.2. Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení v této lhůtě, je povinen dodržet tyto podmínky:

Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy 
Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 
Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
Odešlete formulář prosím emailem na spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

Zboží zákazník doručí zpět na vlastní náklad na adresu Jakub Chomát, Mníšecká 1041, 252 30 Řevnice, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží, které bude zákazník odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mail: podpora@whmchomat.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně prodaného zboží či produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

Zákazník tímto výslovně souhlasí s tím, aby mu byly poskytnuty služby online vzdělávacího produktu a workshopu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že pokud budou zákazníkovi tyto produkty poskytnuty před lhůtou pro odstoupení od smlouvy, zákazník již nebude mít nárok na odstoupení od smlouvy dle bodu 6.1 těchto obchodních podmínek.

 

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

a) prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
b) porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

 

7.3.Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

 

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese podpora@whmchomat.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

 

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

 

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online vzdělávacího produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací kurzy obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

 

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Vstupem do online vzdělávacího produktu nebo na workshop bere zákazník na vědomí, že jakékoli použití informací z tohoto kurzu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukách zákazníka a Jakub Chomát za ně nenese žádnou zodpovědnost.

Jakub Chomát se tímto zříká jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací. Veškeré informace v online kurzech, workshopech, e-knihách či knihách vychází pouze z vlastních zkušeností autora. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto Jakub Chomát není odpovědný za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních. Jakub Chomát nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v těchto kurzech.

Po celou dobu trvání online kurzu a workshopu je zákazník plně odpovědný za své jednání, chování a své rozhodování.  Úspěch zákazníka závisí nejen na znalostech získaných v kurzu, ale také na faktorech, které prodávající nemůže ovlivnit, jako např. dovedností, možností, znalostí, schopností, zdravotního stavu zákazníka apod. Toto vše je pouze v rukách zákazníka. Jakub Chomát nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v online kurzech nebo workshopech Jakuba Chomáta.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nakládání s osobními údaji zákazníka se řídí pravidly uvedenými v sekci „Informace o zpracování osobních údajů“, která je k dispozici na webových stránkách.

 

10. STORNO PODMÍNKY WORKSHOPŮ

Pokud se zákazník omluví z workshopu nejpozději do 14 dní před datem konání 1. setkání:

  1. Prodávající vrátí zákazníkovi celou kupní cenu vybrané akce. Omluvit se je nutné elektronickou formou na email podpora@whmchomat.cz s uvedením důvodu a přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu s číslem bankovního účtu, na který zákazník žádá vrácení kupní ceny vybrané akce. Prodávající zašle zákazníkovi dobropis s částkou odpovídající kupní ceně služby. Částka bude zákazníkovi vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem. 

  2. Pokud se na tom strany dohodnou, je možné změnit rezervaci akce na některý z dalších termínů akce podobného rozsahu.

Pokud se zákazník omluví nejpozději do 7 dnů před datem 1. setkání:

  1. Prodávající nabídne zákazníkovi možnost využití náhradního termínu akce podobného obsahu bez možnosti vrácení zaplacené kupní ceny za akci, pokud bude náhradní termín k dispozici. 

  2. Pokud nebude náhradní termín k dispozici, nebo zákazník nabídku náhradního termínu neakceptuje ani do 3 dnů ode dne doručení nabídky, prodávající vrátí zákazníkovi 50% kupní ceny vybrané akce. Zbytek kupní ceny si prodávající ponechá. Omluvit se je nutné elektronickou formou na email podpora@whmchomat.cz s uvedením důvodu a přiložením kopie faktury/ daňového dokladu a data nákupu s číslem vašeho bankovního účtu, na který žádáte vrácení 50% kupní ceny vybrané akce. Bude vám zaslán dobropis s odpovídající částkou. Částka vám bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

V případě vašeho odhlášení se z akce 7 dnů a méně před konáním akce:

  1. Celá částka, bohužel, propadá. V tak krátké době již není možné za zákazníka sehnat náhradu. Případně je možné, po domluvě s organizátorem akce, akci využít i prostřednictvím jiné osoby, které bude splňovat podmínky pro účast na akci. 

  2. Pokud se prodávajícímu podaří doplnit náhradníka, nabídne prodávající zákazníkovi možnost využití náhradního termínu akce podobného obsahu bez možnosti vrácení zaplacené kupní ceny za akci.

Předem děkujeme za pochopení a hlavně včasné omluvy, v případě, že se akce nebudete z jakéhokoli důvodu moci zúčastnit. Ulehčíte nám tím veškerou organizaci, přípravu a hladký průběh akcí.

 

11. DÁRKOVÉ VOUCHERY

11.1 Dárkové vouchery na workshop opravňují držitele voucheru k rezervaci termínu workshopu a účasti na něm za podmínek uvedených v tomto bodě 11. Držitelem voucheru se rozumí osoba, kterou zákazník při zakoupení voucheru označil jako obdarovaného. Pokud žádná taková osoba není, rozumí se držitelem voucheru zákazník. Na každém voucheru je uvedeno datum platnosti voucheru. 

 

11.2 Držitel voucheru je povinen se přihlásit na workshop nejméně 14 dní předem. To znamená, že držitel voucheru je oprávněn přihlásit se pouze na ten workshop, který se koná nejdříve za 14 dní ode dne, kdy se držitel voucheru na konkrétní workshop přihlásí. Přihlášení provede držitel voucheru zasláním e mailu na emailovou adresu podpora@whmchomat.cz, přičemž do emailu je držitel voucheru povinen uvést 6-místný kód uvedený na voucheru. Takto provedené přihlášení je závaznou rezervací, kterou nelze změnit.

 

11.3 Držitel voucheru musí provést rezervaci na konkrétní workshop nejpozději do dvou měsíců před uplynutím doby platnosti voucheru.

 

11.4 Držitel voucheru je oprávněn se přihlásit pouze na workshop, který se koná nejpozději do data uvedeného na voucheru jako konec platnosti voucheru.

 

11.5 V případě, že se držitel voucheru nepřihlásí na žádný workshop v termínech a za podmínek uvedených v bodech 11.2 – 11.4 výše, držitel voucheru (případně zákazník) pozbývá práva přihlásit se na základě tohoto voucheru na workshop a voucher pozbývá platnosti. Prodávající v takovém případě není povinen vracet zákazníkovi ani držiteli voucheru kupní cenu voucheru. Platnost voucheru lze nejpozději v poslední den jeho platnosti na základě písemné dohody prodloužit o 2 měsíce za cenu 600 Kč (platí pro jednodenní kurzy), respektive 2 000 Kč (platí pro víkendové kurzy).

 

11.6 Storno podmínky Workshopů uvedené v článku 10 těchto obchodních podmínek se nevztahují na platnost a využití dárkových voucherů.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení) je založeno na dobrovolné účasti obou stran.

Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

Pokud mezi prodávajícím a zákazníkem-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.

 

13. ÚČINOST

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 5.1.2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Storno-podmínky
bottom of page